เลือกหน้า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์ศรัณย์ ศิลาเณร

อาจารย์ศรัณย์ ศิลาเณร

อาจารย์

ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2552)
ปริญญาตรี ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2547)

อาจารย์ ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม

อาจารย์ ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม

Health Coach

Aliquam eleifend maximus libero bibendum hendrerit. Sed diam dui, dictum vel mauris id, tincidunt gravida leo.

Kathy Beck

Kathy Beck

Yoga Trainer

Aliquam eleifend maximus libero bibendum hendrerit. Sed diam dui, dictum vel mauris id, tincidunt gravida leo.

Sara Doe

Sara Doe

Yoga Trainer

Aliquam eleifend maximus libero bibendum hendrerit. Sed diam dui, dictum vel mauris id, tincidunt gravida leo.

Our Partners

Ready to Make a Change?

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc. Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc.